اعضاء شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه خوارزمی اعضاء شورای معاونین بسیج اساتید دانشگاه خوارزمی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

1

سید مروت

افتخاری

معاون اداری پشتیبانی

2

مرتضی

تهامی

رئیس کانون

3

عادله

دیوسالار

معاون نیروی انسانی

4

محمد

طهماسب

معاون پژوهشی

5

محمد حسین

عبدالهی

معاون فرهنگی

6

کاظم

میقانی

معاون تحلیل و بررسی

7

هومن

ناظمیان

معاون برنامه ریزی و مالی